På høyden

– grunnleggende norsk med fagundervisning

På høyden er et ideelt læremiddel for nyankomne minoritetselever på ungdomstrinnet og i starten på videregående skole. Læreverket gir elevene et innføringstilbud med språklig tilpasset og kunnskapsutviklende opplæring.

Første del av læreverket inneholder en grunnleggende innføring i norsk hverdagsspråk. Deretter følger en tematisk del med språklige tilpassede tematekster i skolefagene naturfag, samfunnsfag, norsk og KRLE.

Teksten er gjennomgående brutt av spørsmål til forståelse og refleksjon. På høyden legger vekt på samtalen som pedagogisk verktøy. Elevene får gjennom de mange tilrettelagte tekstene god trening i leseforståelse. De blir introdusert for sentrale begreper de vil møte i ulike fag. På den måten blir de godt forberedt på videre skolegang.

Læreverket egner seg også godt som ekstra ressurs for minoritetsspråklige elever i ordinære klasser. Det kan med fordel brukes også i voksenopplæringen, for eksempel i grunnskole for voksne.

Komponentene i På høyden

  • Trykt bok, med norske ordforklaringer
  • Unibok (digitalbok), med norske ordforklaringer samt oversettelse av ord og begreper til engelsk, arabisk, somali, pashto, dari og tigrinja
  • Elevnettsted med interaktive oppgaver
  • Lærerressurs med undervisningsideer og kopioriginaler

Sentralt i tekstutvalget står de tre tverrfaglige temaene i læreplanen - demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling samt livsmestring og folkehelse.

På høyden har 12 kapitler basert på læreplanen i grunnleggende norsk og 14 temakapitler med utgangspunkt i utvalgte kompetansemål for naturfag, samfunnsfag, norsk og KRLE på ungdomstrinnet. Det er en grammatikkdel på slutten av hvert kapittel.

Læreboka er rikt utstyrt med bilder og illustrasjoner, og tre temafilmer er produsert spesielt for læreverket.

På høyden som Unibok er universelt utformet, med all tekst lest inn, og både bilder og tekst kan forstørres. Den fungerer godt på både pc, nettbrett og mobil.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Motta nyheter

— om norsk

Forfattere

Kristin Fagerheim har arbeidet med nyankomne minoritetsspråklige elever i over 20 år. Hun har tidligere vært ansatt ved Nygård skole, men underviser nå i en innføringsklasse ved Rothaugen ungdomsskole i Bergen. Kristin er faglærer i norsk som andrespråk, naturfag og KRLE med tilleggsutdannelse i interkulturell pedagogikk og spesialundervisning. Hun arbeider i tillegg som pedagogisk veileder i Bergen kommune. Hun har holdt en rekke kurs om læring i andrespråkklasserommet. Kristin er opptatt av en integrert språk- og kunnskapsutviklende opplæring og skriver nå en masteroppgave om dette emnet. 

Kristin har vært med i fagfornyelsen av læreplanverket og har bidratt i utarbeidelsen av læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Andrianne Skjold har lang erfaring som lærer i norsk for voksne innvandrere ved Universitetet i Bergen og ved Nygård skole. Hun underviser nå i en innføringsklasse ved Rothaugen ungdomsskole i Bergen. Andrianne er faglærer i norsk som andrespråk, samfunnsfag og KRLE med tilleggsutdannelse i norsk som andrespråk og spesialpedagogikk. Andrianne er opptatt av en integrert språk- og kunnskapsutviklende opplæring og skriver nå en masteroppgave om dette emnet. I tillegg har hun holdt en rekke kurs i norsk som andrespråk.

 

Bla i boka

Her finner du et utdrag fra læreboka.

Komponenter

På høyden

På høyden

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn:

Målform/år: bm 2019

ISBN: 9788203405846

Pris: kr 549,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn:

Målform: bm

År: 2019

ISBN: 9788203405846

Innbinding: Heftet

Sider: 424

Forfattere: Kristin Fagerheim, Andrianne Skjold

"På høyden. Lærebok" er på 422 sider og inneholder tilrettelagt tekst fordelt på til sammen 26 kapitler. Teksten er gjennomgående brutt av spørsmål til forståelse og refleksjon.
Nye ord og uttrykk blir forklart løpende på norsk i margen.
Det er en grammatikkdel etter hvert kapittel - «Vi arbeider med språket». Elevnettstedet til "På høyden" inneholder interaktive oppgaver som er relatert til de samme temaene som behandles i «Vi arbeider med språket».
"På høyden. Lærebok" er rikt illustrert. Hvert tema/kapittel starter med et «myldrebilde» som introduserer temaet og egner seg godt for klassesamtale.

På høyden 8-10. Elev

På høyden 8-10. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn:

Målform/år: bm 2018

ISBN: 9788203405853

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn:

Målform: bm

År: 2018

ISBN: 9788203405853

Forfattere: Kristin Fagerheim, Andrianne Skjold

"På høyden. Elev" inneholder en omfattende oppgavemodul med interaktive oppgaver.
Oppgavene er delt inn i førforståelse, innhold, vokabular og grammatikk. Her kan elevene trene på og automatisere nytt vokabular og språklige strukturer. Elevene finner også lytteoppgaver til alle kapitlene i forkurset og til utvalgte kapitler i temadelen. Det er en kapitteltest etter hvert kapittel/tema.

På høyden. 8-10. Lærer

På høyden. 8-10. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn:

Målform/år: bm 2018

ISBN: 9788203930775

Pris: kr 1.250,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn:

Målform: bm

År: 2018

ISBN: 9788203930775

Forfattere: Andrianne Skjold, Kristin Fagerheim

"På høyden. Lærer" gir, i tillegg til en pedagogisk-didaktisk begrunnelse for valgene som er tatt, mange råd om klasserommet som læringsarena med aktive og samhandlende elever. Lærerne får en mengde metodiske tips og forklaringer til hvordan elevene kan bruke det som de blir introdusert for i læreverket.
Lærernettstedet inneholder en rekke kopioriginaler til å ta i bruk for lærerne, som modelltekster og materiell til andre læringsaktiviteter.

På høyden. Unibok

På høyden. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn:

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203405785

Pris: kr 156,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn:

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203405785

Forfattere: Andrianne Skjold, Kristin Fagerheim

"På høyden. Unibok" inneholder tilrettelagt tekst fordelt på til sammen 26 kapitler. Teksten er gjennomgående brutt av spørsmål til forståelse og refleksjon. Ved hjelp av valg i «innstillinger» kan størrelsen på teksten reguleres.
All tekst er lest inn. Elevene kan lytte til opplest tekst parallelt med at de følger med på den skrevne teksten. Det hjelper elevene å forstå innholdet og gir dem også muligheten til å arbeide selvstendig med den. I tillegg bidrar lytting til at elevene bevisstgjøres om norsk muntlig språk.
Verket har en begrepsmodul på sju språk. Før hvert underkapittel er nye ord og begreper framhevet. Disse er markert i teksten og klikkbare. Ved å velge språk i «innstillinger» kan elevene enten velge norsk forklaring eller oversettelse og forklaring på engelsk, arabisk, somali, pashto, dari eller tigrinja.
I læreboka er det lagt vekt på hyppige skriveoppgaver i tilknytning til tekstene. Det er en grammatikkdel etter hvert kapittel ¿ «Vi arbeider med språket». Den digitale elevressursen til På høyden inneholder interaktive oppgaver som er relatert til de samme temaene som behandles i «Vi arbeider med språket». Det er direkte lenker til elevnettstedet fra uniboka.
"På høyden. Unibok" er rikt illustrert. Hvert kapittel starter med et «myldrebilde» som introduserer temaet. Alle bilder og illustrasjoner kan forstørres ved å klikke på dem. I forkurset er bildene samlet i «bildegallerier» i slutten av hvert underkapittel. Bildene har bildetekster og også alternative bildetekster for de som har behov for å få lest opp hva bildet forestiller.
Det er produsert tre tematiske kortfilmer spesielt for verket, med oversettelser til de ulike språkene. I lærerressursen er det dessuten mange forslag til andre filmer til bruk i undervisningen.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x