Helsearbeiderfag iPRAKSIS VG2/VG3

Faglig oppdatert - med eksempler til refleksjon og praksisnære oppgaver

iPRAKSIS Vg2/Vg3 er Aschehougs nye læremiddeltilbud for elever og lærlinger som utdanner seg til helsefagarbeidere. Stoffet bygger på Helse-serien fra 2007, men er omfattende revidert i forbindelse med justeringer i læreplanen for programområdet helsearbeiderfag fra skolestart 2016. Verket består av fire nye bøker og iPRAKSIS Håndbok for helsefagarbeid som kom i 2014.

Et hovedpoeng med iPRAKSIS-serien for Vg2/Vg3 er den tydelige koblingen mellom teori og praksis. Praksisfortellingene går som en rød tråd gjennom hele verket - og hjelper elevene/lærlingene med å koble teori og praksis. Det nye verket har ny oppbygning og struktur, og legger vekt på innlæring av god begrepsforståelse. De nye bøkene har også mer fagstoff om folkehelsearbeid, kosthold/ernæring, flerkulturelt perspektiv, pleie og omsorg til personer med demens, målretta miljøarbeid, og pleie og omsorg til personer med psykiske lidelser. Stoff om samhandlingsreformen og nye lover og forskrifter som angår helse- og omsorgssektoren er også grundig omtalt.

Læreverket består av lærebok, digital lærebok, elev- og lærernettsted. Lærernettstedet er felles for Vg1/Vg2/Vg3 og du finner det på siden til Helse- og oppvekstfag Vg1.

Klikk på tittelen for å få mer omtale om den enkelte komponent.

Gratis abonnement

—på elevaktiviteter

Vurderingseksemplarer

— bestill her

Motta nyheter

— om Helse- og oppvekstfag

Filmnettsted

iPRAKSIS filmnettsted presenterer grunnleggende prosedyrer i pleie og omsorg for elever og lærlinger som skal bli helsefagarbeidere. Nettstedet egner seg godt innen voksenopplæring og er spesielt tilrettelagt for elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Det er lagt inn språkstøtte på 17 språk, bl.a. albansk, arabisk, dari, engelsk, filipino (tagalog), kurdisk (sorani), litauisk, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, somali, tamil, thai, tigtinja, urdu og norsk

Elevnettstedet er utviklet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og du finner det på lokus.no

Forfattere

Anne Tveit er førstelektor i sykepleie og pedagogikk ved NTNU i Trondheim. Hun har hovedfag i helsefag og bred erfaring fra kursvirksomhet i kommune og fylkeskommune og fra utvikling av bøker og nettressurser i Aschehoug forlag. I 2000 mottok hun William Nygaards legat for sitt lærebokarbeid.

Liv Guldal er utdannet sykepleier og har hovedfag i yrkespedagogikk. Hun har mange års erfaring som sykepleier, lærer og rådgiver i videregående skole og har vært engasjert i faglig og pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til læreplaner og veiledninger. Hun har holdt mange etterutdanningskurs for lærere i den videregående skolen. I 2000 mottok hun William Nygaards legat for sitt lærebokarbeid.

Lill Tone Grahl-Jacobsen er generalsekretær i NSH - Norsk sykehus og helsetjenesteforening. Hun er utdannet sykepleier, med tilleggsutdanning innen ledelse, veiledning og profesjonsetikk. Hun har arbeidserfaring fra kommunehjelpetjenesten, KS, høyskole og Aschehoug.

Cathrine Borchsenius er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun er gründer og daglig leder av Bramat.no og SunnOgSprek.no, og jobber som konsulent/rådgiver innen ernæring. Cathrine Borchsenius er medforfatter på flere bøker om kosthold, vekt og helse. Hun er en hyppig brukt ekspert i aviser, blader, på TV og på ulike nettsteder. 

Tove Eikrem er fysioterapeut og jurist. Hun har arbeidet i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten innen offentlig forvaltning, samt i funksjonshemmedes intresseorganisasjoner. Tove Eikrem har undervist ved flere høgskoler og har vært redaktør og forfatter av fagbøker. Hovedinteressefeltet er formidling av kunnskap om regelverket på velferdsområdene, både til fagutøvere og til «folk flest».

Kari Revheim er utdannet vernepleier, har master i atferdsvitenskap. Hun har jobbet som lektor i videregående skole, og har vært ansatt i pedagogisk psykologisk tjeneste. Kari har flere års erfaring fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har lang erfaring med ulike pasient- og brukergrupper, der målrettet miljøarbeid har vært sentral arbeidsmetode.

Inger Ellen Kolbjørnsen er utdannet sykepleier og har videreutdanning i flerkulturell forståelse og veiledning i flerkulturelt helsearbeid. Hun er ansatt ved Spesialsykehuset for epilepsi. Inger Ellen Kolbjørnsen har arbeidserfaring fra somatisk sykehus, psykiatri og rehabilitering. De siste årene har hun også arbeidet som frivillig med asylsøkere og flyktninger. 

Lars Gunnar Lingås er dosent i profesjonsetikk og veiledning ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har doktorgrad med avhandling om etikk i sosialt arbeid fra Göteborgs Universitet. Han har utgitt en rekke artikler og fagbøker om sosialt arbeid, sosialpolitikk, pedagogikk, humanisme, etikk og profesjonsetikk. Han har også omfattende erfaring som kurs- og foredragsholder.

Hélène Vallet Sogge er utdannet sykepleier i Frankrike, har videreutdanning i aldring og eldreomsorg fra Diakonhjemmet, pedagogisk utdanning og flerkulturell pedagogikk fra Universitetet i Oslo og flerkulturell forståelse fra høyskolen i Oslo. Hun har arbeidet som sykepleier på sykehus, i hjemmebaserte tjenester og sykehjem i Oslo. Hun har arbeidserfaring som lærer innen voksenopplæring, som faglig leder for lærlinger og veileder for praksiskandidater på sykehjem.

Bla i boka

Helsefremmende arbeid 1 gir innføring i viktige basiskunnskaper før en skal ut i praksis; grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Det er også lagt vekt på folkehelseperspektivet og på helsefremmende tiltak som gir trivsel og livskvalitet, betydningen av fysisk aktivitet og kosthold for å forebygge sykdom og fremme helse. I boka inngår også kunnskapsstoff om hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi, ulykkesforebygging og førstehjelp.
Kapittel 3: Folkehelsearbeid | Kapittel 14: Habilitering og rehabilitering

Helsefremmende arbeid 2 handler om sammenhengen mellom kroppens helhetlige behov, oppbygning, funksjoner – og sykdomslæren. Profesjonell helsehjelp knyttet til observasjoner, omsorg og pleietiltak ved ulike sykdommer og tilstander er bokas hovedområde. Her finner du også stoff om pleie av mennesker med psykiske lidelser, funksjonsnedsettelser og utviklingshemning. Observasjoner og pleie før og etter operasjoner, og legemiddellære, behandles i egne kapitler. Bokas siste del vies stoff om den geriatriske pasienten, og om pleie og omsorg for alvorlig syke og døende.

Yrkesutøvelse handler om sammenhengen mellom kroppens helhetlige behov, oppbygning, funksjoner – og sykdomslæren. Profesjonell helsehjelp knyttet til observasjoner, omsorg og pleietiltak ved ulike sykdommer og tilstander er bokas hovedområde. Her finner du også stoff om pleie av mennesker med psykiske lidelser, funksjonsnedsettelser og utviklingshemning. Observasjoner og pleie før og etter operasjoner, og legemiddelære, behandles i egne kapitler. Bokas siste del vies stoff om den geriatriske pasienten, og om pleie og omsorg for alvorlig syke og døende.

Kapittel 3: Brukermedvirkning, mestring og velferdsteknologi Kapittel 10: Rettslige rammer for yrkesutøvelse Kapittel 15: Refleksjon og livslang læring

Kommunikasjon og samhandling handler om sammenhengen mellom kroppens helhetlige behov, oppbygning, funksjoner – og sykdomslæren. Profesjonell helsehjelp knyttet til observasjoner, omsorg og pleietiltak ved ulike sykdommer og tilstander er bokas hovedområde. Her finner du også stoff om pleie av mennesker med psykiske lidelser, funksjonsnedsettelser og utviklingshemning. Observasjoner og pleie før og etter operasjoner, og legemiddelære, behandles i egne kapitler. Bokas siste del vies stoff om den geriatriske pasienten, og om pleie og omsorg for alvorlig syke og døende.

Kapittel 5: Å møte mennesker med minioritetsbakgrunn Kapittel 8: Å møte mennesker med demens

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Handbok for helsefagarbeidarar iPRAKSIS Vg2/Vg3

Handbok for helsefagarbeidarar iPRAKSIS Vg2/Vg3

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203345647

Pris: kr 345,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203345647

Innbinding: Heftet

Sider: 240

Forfattere: Anne Tveit, Liv Guldal

iPRAKSIS Håndbok for helsefagarbeid er en lett tilgjengelig oppslagsbok som består av seks deler;
Alfabetisk oversikt over prosedyrene med trinnvise beskrivelser
Sykepleie ved ulike sykdommer og tilstander
Legemidler
Førstehjelp
Undersøkelsesmetoder
Medisinsk ordliste med begrepsforklaringer.
Boka er til god hjelp i det daglige arbeidet med pasienter og brukere, når du skal utføre oppgaver du er usikker på, eller besvare spørsmål fra pasienten.

Helsefremjande arbeid 1 iPRAKSIS Vg2/Vg3

Helsefremjande arbeid 1 iPRAKSIS Vg2/Vg3

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203348549

Pris: kr 589,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203348549

Innbinding: Flexibind

Sider: 352

Forfattere: Anne Tveit, Liv Guldal

iPRAKSIS VG2/VG3 Helsefremjande arbeid1, er en av to bøker til faget Helsefremmende arbeid. Boka presenterer et helhetlig syn på helse og sykdom, og legger vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid. Temaer er bl.a. folkehelse og kosthold/ernæring, aktivitet og hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og eldre. Boka beskriver også hvordan kommunale helseteam kan jobbe for å motvirke ensomhet, psykiske plager, overvekt og inaktivitet i befolkningen. Empowerment og Lev livet - livet ut! er to av strategiene som omtalt.

Hvert kapittel starter med forklaring på sentrale fagbegreper, i tillegg blir begreper forklart i marg. Alle kapitler har oppgaver som gir elev/lærling mulighet til å trene på begrepsforståelse. Ulike problemstillinger og situasjoner utdypes ved å sette opp fordeler og ulemper, og trene på å drøfte og reflektere underveis i arbeidet med fagstoffet.

Helsefremjande arbeid 2 iPRAKSIS Vg2/Vg3

Helsefremjande arbeid 2 iPRAKSIS Vg2/Vg3

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203348167

Pris: kr 879,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203348167

Innbinding: Flexibind

Sider: 528

Forfattere: Anne Tveit, Liv Guldal

iPRAKSIS VG2/VG3 Helsefremjande arbeid 2, er en av to bøker i programfaget Helsefremmende arbeid. Hovedtema i boka er sykdommer og organer, observasjoner og pleietiltak - i tillegg til stoff om legemidler og pleie ved operasjoner. Boka beskriver også ulike sider ved psykisk helsearbeid, omsorgstilbud og utviklingshemming, eldre og sykdom, og pleie ved livets slutt.

Hvert kapittel starter med forklaring på sentrale fagbegreper, i tillegg blir begreper forklart i marg. Alle kapitler har oppgaver som gir elev/lærling mulighet til å trene på begrepsforståelse. Ulike problemstillinger og situasjoner utdypes ved å sette opp fordeler og ulemper, og trene på å drøfte og reflektere underveis i arbeidet med fagstoffet.

Helsefremmende arbeid 1 iPRAKSIS Vg2/Vg3

Helsefremmende arbeid 1 iPRAKSIS Vg2/Vg3

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203348532

Pris: kr 589,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203348532

Innbinding: Flexibind

Sider: 352

Forfattere: Lill Tone Grahl-Jacobsen, Cathrine Borchsenius, Anne Tveit, Liv Guldal

iPRAKSIS VG2/VG3 Helsefremmende arbeid 1, er en av to bøker til faget Helsefremmende arbeid. Boka presenterer et helhetlig syn på helse og sykdom, og legger vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid. Temaer er bl.a. folkehelse og kosthold/ernæring, aktivitet og hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og eldre. Boka beskriver også hvordan kommunale helseteam kan jobbe for å motvirke ensomhet, psykiske plager, overvekt og inaktivitet i befolkningen. Empowerment og Lev livet - livet ut! er to av strategiene som omtalt.

Hvert kapittel starter med forklaring på sentrale fagbegreper, i tillegg blir begreper forklart i marg. Alle kapitler har oppgaver som gir elev/lærling mulighet til å trene på begrepsforståelse. Ulike problemstillinger og situasjoner utdypes ved å sette opp fordeler og ulemper, og trene på å drøfte og reflektere underveis i arbeidet med fagstoffet.

Helsefremmende arbeid 1 iPRAKSIS Vg2/Vg3. Brettbok

Helsefremmende arbeid 1 iPRAKSIS Vg2/Vg3. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203402166

Pris: kr 188,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203402166

Forfattere: Lill Tone Grahl-Jacobsen, Cathrine Borchsenius, Anne Tveit, Liv Guldal

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Helsefremmende arbeid 1 iPRAKSIS Vg2/Vg3. Unibok

Helsefremmende arbeid 1 iPRAKSIS Vg2/Vg3. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203403903

Pris: kr 188,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203403903

Forfattere: Liv Guldal, Lill Tone Grahl-Jacobsen, Cathrine Borchsenius, Anne Tveit

iPRAKSIS VG2/VG3 Helsefremmende arbeid 1 unibok er en digital utgave av den papirbaserte læreboka, beriket med tilleggsressurser som innlest lyd av profesjonelle skuespillere, filmklipp og undervisningsfilmer, og lenker til interaktive oppgaver. Sidevisningene tilpasser seg PC, Mac og nettbrett.

Helsefremmende arbeid 2 iPRAKSIS Vg2/Vg3

Helsefremmende arbeid 2 iPRAKSIS Vg2/Vg3

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203348150

Pris: kr 879,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203348150

Innbinding: Flexibind

Sider: 528

Forfattere: Anne Tveit, Liv Guldal

iPRAKSIS VG2/VG3 Helsefremmende arbeid 2, er en av to bøker i programfaget Helsefremmende arbeid. Hovedtema i boka er sykdommer og organer, observasjoner og pleietiltak - i tillegg til stoff om legemidler og pleie ved operasjoner. Boka beskriver også ulike sider ved psykisk helsearbeid, omsorgstilbud og utviklingshemming, eldre og sykdom, og pleie ved livets slutt.

Hvert kapittel starter med forklaring på sentrale fagbegreper, i tillegg blir begreper forklart i marg. Alle kapitler har oppgaver som gir elev/lærling mulighet til å trene på begrepsforståelse. Ulike problemstillinger og situasjoner utdypes ved å sette opp fordeler og ulemper, og trene på å drøfte og reflektere underveis i arbeidet med fagstoffet.

Helsefremmende arbeid 2 iPRAKSIS Vg2/Vg3. Brettbok

Helsefremmende arbeid 2 iPRAKSIS Vg2/Vg3. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203402173

Pris: kr 279,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203402173

Forfattere: Anne Tveit, Liv Guldal

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Helsefremmende arbeid 2 iPRAKSIS Vg2/Vg3. Unibok

Helsefremmende arbeid 2 iPRAKSIS Vg2/Vg3. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203404085

Pris: kr 279,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203404085

Forfattere: Anne Tveit, Liv Guldal

Helsefremmende arbeid 2. Unibok er en digital utgave av læreboka. Boka har innlest læreboktekst, undervisningsfilmer, begrepsforklaringer, interaktive oppgaver.
Du kan markere tekst og gjøre notater i boka. Den kan leses uten nettilgang.

Håndbok for helsefagarbeidere iPRAKSIS Vg2/Vg3

Håndbok for helsefagarbeidere iPRAKSIS Vg2/Vg3

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203345630

Pris: kr 345,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203345630

Innbinding: Heftet

Sider: 240

Forfattere: Anne Tveit, Liv Guldal

iPRAKSIS Håndbok for helsefagarbeid er en lett tilgjengelig oppslagsbok som består av seks deler;
Alfabetisk oversikt over prosedyrene med trinnvise beskrivelser
Sykepleie ved ulike sykdommer og tilstander
Legemidler
Førstehjelp
Undersøkelsesmetoder
Medisinsk ordliste med begrepsforklaringer.
Boka er til god hjelp i det daglige arbeidet med pasienter og brukere, når du skal utføre oppgaver du er usikker på, eller besvare spørsmål fra pasienten.

Kommunikasjon og samhandling iPRAKSIS Vg2/Vg3

Kommunikasjon og samhandling iPRAKSIS Vg2/Vg3

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203348174

Pris: kr 589,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203348174

Innbinding: Flexibind

Sider: 380

Forfattere: Tove Eikrem, Kari Revheim, Inger Ellen Kolbjørnsen, Anne Tveit

iPRAKSIS VG2/VG3 Kommunikasjon og samhandling, har som hovedtema er å forstå hva grunnleggende verdier som empati, respekt og toleranse, trygghet og tillit betyr for kommunikasjon og samhandling med ulike pasientgrupper. Boka beskriver også kulturkompetanse og målretta miljøarbeid, og hva en helhetlig tilnærming til temaene demens og psykiske lidelser innebærer i et samhandlingsperspektiv. Observasjon, veiledning og konfliktstrategier er også tema i boka.

Hvert kapittel starter med forklaring på sentrale fagbegreper, i tillegg blir begreper forklart i marg. Alle kapitler har oppgaver som gir elev/lærling mulighet til å trene på begrepsforståelse. Ulike problemstillinger og situasjoner utdypes ved å sette opp fordeler og ulemper, og trene på å drøfte og reflektere underveis i arbeidet med fagstoffet.

Kommunikasjon og samhandling iPRAKSIS Vg2/Vg3

Kommunikasjon og samhandling iPRAKSIS Vg2/Vg3

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203348181

Pris: kr 589,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203348181

Innbinding: Flexibind

Sider: 380

Forfattere: Tove Eikrem, Inger Ellen Kolbjørnsen, Kari Revheim, Anne Tveit, Liv Guldal

iPRAKSIS VG2/VG3 Kommunikasjon og samhandling har som hovedtema er å forstå hva grunnleggende verdier som empati, respekt og toleranse, trygghet og tillit betyr for kommunikasjon og samhandling med ulike pasientgrupper. Boka beskriver også kulturkompetanse og målretta miljøarbeid, og hva en helhetlig tilnærming til temaene demens og psykiske lidelser innebærer i et samhandlingsperspektiv. Observasjon, veiledning og konfliktstrategier er også tema i boka.

Hvert kapittel starter med forklaring på sentrale fagbegreper, i tillegg blir begreper forklart i marg. Alle kapitler har oppgaver som gir elev/lærling mulighet til å trene på begrepsforståelse. Ulike problemstillinger og situasjoner utdypes ved å sette opp fordeler og ulemper, og trene på å drøfte og reflektere underveis i arbeidet med fagstoffet.

Kommunikasjon og samhandling iPRAKSIS Vg2/Vg3. Br

Kommunikasjon og samhandling iPRAKSIS Vg2/Vg3. Br

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203402180

Pris: kr 188,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203402180

Forfattere: Tove Eikrem, Kari Revheim, Anne Tveit, Inger Ellen Kolbjørnsen

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Kommunikasjon og samhandling iPRAKSIS Vg2/Vg3. Unibok

Kommunikasjon og samhandling iPRAKSIS Vg2/Vg3. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203403910

Pris: kr 188,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203403910

Forfattere: Tove Eikrem, Kari Revheim, Inger Ellen Kolbjørnsen, Anne Tveit

iPRAKSIS VG2/VG3 Kommunikasjon og samhandling unibok er en digital utgave av den papirbaserte læreboka, beriket med tilleggsressurser som innlest lyd av profesjonelle skuespillere, filmklipp og undervisningsfilmer, og lenker til interaktive oppgaver. Sidevisningene tilpasser seg PC, Mac og nettbrett.

Yrkesutøvelse iPRAKSIS Vg2/Vg 3

Yrkesutøvelse iPRAKSIS Vg2/Vg 3

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203348198

Pris: kr 589,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203348198

Innbinding: Flexibind

Sider: 344

Forfattere: Lill Tone Grahl-Jacobsen, Lars Gunnar Lingås, Kari Revheim, Tove Eikrem, Anne Tveit, Liv Guldal

iPRAKSIS VG2/VG3 Yrkesutøvelse handler om det å være profesjonell helsefagarbeider i tråd med gjeldende lover og yrkesetiske retningslinjer; blant annet om forsvarlig helsehjelp, kvalitet i omsorgen, brukermedvirkning, taushetsplikt og medikamenthåndtering. Boka har også en utdypende del om sykepleieprosessen; planer og dokumentasjon, og om helsefagarbeiderens rolle i samarbeid med andre yrkesgrupper, for et helhetlig helsetilbud. Relevant omtale av lover og forskrifter er samlet i egne sider midt i boka.

Hvert kapittel starter med forklaring på sentrale fagbegreper, i tillegg blir begreper forklart i marg. Alle kapitler har oppgaver som gir elev/lærling mulighet til å trene på begrepsforståelse. Ulike problemstillinger og situasjoner utdypes ved å sette opp fordeler og ulemper, og trene på å drøfte og reflektere underveis i arbeidet med fagstoffet.

Yrkesutøvelse iPRAKSIS Vg2/Vg3. Brettbok

Yrkesutøvelse iPRAKSIS Vg2/Vg3. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203402197

Pris: kr 188,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203402197

Forfattere: Liv Guldal, Lars Gunnar Lingås, Tove Eikrem, Kari Revheim, Anne Tveit, Lill Tone Grahl-Jacobsen

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Yrkesutøvelse iPRAKSIS Vg2/Vg3. Unibok

Yrkesutøvelse iPRAKSIS Vg2/Vg3. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203403927

Pris: kr 188,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203403927

Forfattere: Tove Eikrem, Liv Guldal, Lill Tone Grahl-Jacobsen, Lars Gunnar Lingås, Kari Revheim, Anne Tveit

iPRAKSIS VG2/VG3 Yrkesutøving unibok er en digital utgave av den papirbaserte læreboka, beriket med tilleggsressurser som innlest lyd av profesjonelle skuespillere, filmklipp og undervisningsfilmer, og lenker til interaktive oppgaver. Sidevisningene tilpasser seg PC, Mac og nettbrett.

Yrkesutøving iPRAKSIS Vg2/Vg3

Yrkesutøving iPRAKSIS Vg2/Vg3

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203348204

Pris: kr 589,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203348204

Innbinding: Flexibind

Sider: 344

Forfattere: Anne Tveit, Liv Guldal

iPRAKSIS VG2/VG3 Yrkesutøving handler om det å være profesjonell helsefagarbeider i tråd med gjeldende lover og yrkesetiske retningslinjer; blant annet om forsvarlig helsehjelp, kvalitet i omsorgen, brukermedvirkning, taushetsplikt og medikamenthåndtering. Boka har også en utdypende del om sykepleieprosessen; planer og dokumentasjon, og om helsefagarbeiderens rolle i samarbeid med andre yrkesgrupper, for et helhetlig helsetilbud. Relevant omtale av lover og forskrifter er samlet i egne sider midt i boka.

Hvert kapittel starter med forklaring på sentrale fagbegreper, i tillegg blir begreper forklart i marg. Alle kapitler har oppgaver som gir elev/lærling mulighet til å trene på begrepsforståelse. Ulike problemstillinger og situasjoner utdypes ved å sette opp fordeler og ulemper, og trene på å drøfte og reflektere underveis i arbeidet med fagstoffet.

iPRAKSIS VG2/VG3. Elev

iPRAKSIS VG2/VG3. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203402159

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203402159

Forfattere: Anne Tveit, Liv Guldal

iPRAKSIS VG2/VG3 elevnettsted er fritt tilgjengelig uten innlogging. Nettstedet har samme kapitler som lærebøkene og inneholder interaktive oppgaver og innlæringsressurser.

iPRAKSIS VG2/VG3. Lydbok.

iPRAKSIS VG2/VG3. Lydbok.

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203404184

Pris: kr 125,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203404184

Denne pakken inneholder de fire lærebøkene iPRAKSIS VG2/VG3 Helsefremmende arbeid 1, Helsefremmende arbeid 2, Yrkesutøvelse og Kommunikasjon og samhandling. Alle tekstene i lærebøkene, er innlest som lydbok av profesjonelle skuespillere. Lydboka kan kjøpes som årsabonnement på Lokus.no til elever som ønsker eller trenger lydstøtte.

iPRAKSIS. Filmnettsted

iPRAKSIS. Filmnettsted

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203345128

Pris: kr 130,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203345128

Forfattere: Anne Tveit, Liv Guldal

iPRAKSIS elevnettsted presenterer grunnleggende prosedyrer i pleie og omsorg for elever og lærlinger som skal bli helsefagarbeidere. Nettstedet egner seg godt innen voksenopplæring og er spesielt tilrettelagt for elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Det er lagt inn språkstøtte på 17 språk, bl.a. arabisk, engelsk, filipo (tagalog), kurdisk (sorani), polsk, somali og urdu.

Elevnettstedet er utviklet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

iPRAKSIS. Filmnettsted

iPRAKSIS. Filmnettsted

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203347078

Pris: kr 1.350,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203347078

Forfattere: Hélène Vallet Sogge

iPRAKSIS lærernettsted presenterer grunnleggende prosedyrer i pleie og omsorg for elever og lærlinger som skal bli helsefagarbeidere. Nettstedet egner seg godt innen voksenopplæring og er spesielt tilrettelagt for elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Det er lagt inn språkstøtte på 17 språk, bl.a. arabisk, engelsk, filipo (tagalog), kurdisk (sorani), polsk, somali og urdu. På nettstedet fins også undervisningsopplegg for alle filmene, og ekstra tips om hvordan nettstedet kan benyttes.

Lærernettstedet er utviklet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x